Sau khi code xong 1 ứng dụng bằng Create React App , chúng ta có thể đẩy sản phẩm lên Internet theo 1 trong 3 cách miễn phí sau chỉ với 3 bước (còn nhiều cách khác nhưng tác giả lười viết 😅):

1. Github Pages

Giả sử bạn đã có tài khoản trên githubrobinhuy, và có 1 repository chứa source code ứng dụng tạo bởi Create React Appreact-app.

Bước 1: Cài thêm thư viện gh-pages (devDependencies)

1
npm i gh-pages --save-dev

Bước 2: Sửa lại file package.json, bổ sung thêm thuộc tính homepage, và scripts

Đẩy code React lên Github

Bước 3: Deploy lên Github Pages bằng lệnh

1
npm run deploy

Sau đó truy cập ứng dụng tại địa chỉ: http://robinhuy.github.io/react-app

2. ZEIT Now

Bước 1: Cài đặt Now CLI

1
npm i -g now

Bước 2: Tạo tài khoản trên https://zeit.co  và đăng nhập bằng Now CLI (gõ email rồi truy cập email để xác thực)

1
now login

Bước 3: Đẩy code lên bằng lệnh

1
now

Chú ý nếu đẩy code lên ZEIT Now thì không cấu hình homepage như Github Pages vì mỗi project sẽ có subdomain riêng. Có thể kết nối với Github để mỗi lần push code lên Github sẽ tự động deploy lên Now.

3. Heroku

Bước 1: Tạo tài khoản trên https://heroku.com , sau đó tạo 1 App (tương tự tạo repository trên Github). Truy cập mục Settings của App vừa tạo để add thêm buildpack với địa chỉ https://github.com/mars/create-react-app-buildpack

Deploy react app lên heroku

Bước 2: Cài Heroku CLI , sau đó đăng nhập tương tự ZEIT Now

1
heroku login

Bước 3: Đẩy code lên tương tự như đẩy code lên Github

1
2
3
heroku git:remote -a react-app
git push heroku master
heroku open

Chú ý nếu đẩy code lên Heroku thì không cấu hình homepage như Github Pages vì mỗi project sẽ có subdomain riêng. Có thể kết nối với Github để mỗi lần push code lên Github sẽ tự động deploy lên Heroku.