Để quản lý Dependencies (packages) trong Go chúng ta có thể dùng nhiều tool hỗ trợ. Về bản chất thì chúng tương tự nhau nhưng cũng có nhưng ưu nhược điểm riêng, ví dụ một số tool mình đã từng sử dụng như Dep hoặc Glide (tham khảo bài viết Quản lý package trong Go).

Hiện mình đang sử dụng một tool khác là Govendor , và theo ý kiến cá nhân thì mình thấy tool này dễ sử dụng hơn, và cách cấu hình cũng như hoạt động của nó khá giống với npm trên NodeJS. Do đó sẽ dễ tiếp cận hơn đối với các lập trình viên NodeJS hoặc Javascript nói chung.

Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản để sử dụng Govendor.

Cài đặt

Dùng Go get để cài như các package khác:

1
go get -u github.com/kardianos/govendor

Chú ý project vẫn phải nằm trong $GOPATH/src.

Sử dụng

Khởi tạo Govendor (trong thư mục chứa source code của project):

govendor init

Lệnh này sẽ tạo thêm thư mục vendor trong project, và trong thư mục này có 1 file để cấu hình dependencies là vendor.json.

Cài đặt dependencies (ví dụ github.com/jinzhu/gorm):

1
govendor fetch github.com/jinzhu/gorm

_Lệnh trên sẽ tạo mới (hoặc update) gói github.com/jinzhu/gorm (lưu vào trong thư mục vendor)._

Trong trường hợp cần chỉ định rõ version của dependency thì ta dùng lệnh sau:

1
2
3
4
5
// Lấy version mới nhất bắt đầu với tên v1
govendor fetch github.com/jinzhu/gorm@v1

// Lấy chính xác version v1.9
govendor fetch github.com/jinzhu/gorm@=v1.9

Hoặc chúng ta có thể sửa file vendor.json, bổ sung thêm trường “version” và “versionExact”:

{
  "checksumSHA1": "qUfWkFlJqc24xFWAsWxKkyyO+zw=",
  "path": "github.com/jinzhu/gorm",
  "revision": "742154be9a26e849f02d296073c077e0a7c23828",
  "revisionTime": "2018-10-07T00:49:37Z",
  "version": "v1",
  "versionExact": "v1.9.1"
},

Để xóa dependency ta dùng lệnh remove:

1
govendor remove github.com/jinzhu/gorm

Kiểm tra lại các dependencies trong project:

1
govendor list
Govendor list
Ví dụ hiển thị trên terminal

Chú ý ký tự v ở trước là trạng thái của package. Trạng thái của package có thể là vendor (v), external (e), … tham khảo chi tiết trên github .

Tip

Khi quản lý source code (ví dụ dùng Git), chúng ta sẽ commit cả thư mục vendor lên. Như vậy khi người khác pull source code về sẽ không cần cài lại dependencies nữa. Đặc biệt khi deploy code dùng Docker thì ở bước build chúng ta cũng không cần lấy dependencies qua mạng.

Một cách khác đó là không lưu thư mục vendor vào trong source code (để giảm bớt dung lượng), thì chúng ta chỉ cần lưu file vendor.json(tương tự package.json khi sử dụng npm). Sau đó khi pull code về thì cài lại dependencies bằng lệnh govendor sync.