Nếu bạn dùng Mac

Bước 1: Cài đặt chung

Cài NodeWatchman dùng Homebrew

1
2
brew install node
brew install watchman

Riêng với Node có thể cài trực tiếp bằng cách tải bộ cài tại đây https://nodejs.org/en/ (cài bản LTS) hoặc sử dụng nvm nếu bạn muốn sử dụng node với các phiên bản khác nhau.

Cài Java Development Kit dùng Homebrew

1
brew install --cask adoptopenjdk/openjdk/adoptopenjdk8

Hoặc có thể tải bộ cài tại đây https://www.oracle.com/ae/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html.

Bước 2: Cài môi trường phát triển cho iOS app

Đảm bảo máy đã cài Xcode (bản 9.4 hoặc mới hơn).

Cài Xcode Command Line Tools: Vào Preferences…Locations

Xcode command line tools

Cài Simulator:

Xcode simulator

Cài CocoaPods dùng Ruby (đã có sẵn trên Mac):

1
sudo gem install cocoapods

Bước 3: Cài môi trường phát triển cho Android app

Download và cài đặt Android Studio: https://developer.android.com/studio/index.html. Bảo đảm rằng cài đặt đầy đủ các gói sau:

 • Android SDK
 • Android SDK Platform
 • Android Virtual Device

Sau khi cài xong, bật phần quản lý SDK bằng cách mở Android Studio, chọn ConfigureSDK Manager(hoặc chọn Preferences…Appearance & Behavior → System Settings → Android SDK)

Android Studio SDK manager

Chọn tab SDK Platforms, tích chọn Show Package Details, mở phần Android 10.0 (Q) và đảm bảo chọn những option sau:

 • Android SDK Platform 29.
 • Intel x86 Atom_64 System Image hoặc Google APIs Intel x86 Atom System Image.

Android Studio install Android SDK

Bấm Apply để bắt đầu download và cài đặt các tool đã chọn.

Cấu hình biến môi trường: Sửa file $HOME/.bash_profile hoặc $HOME/.bashrc(nếu bạn dùng trình shell khác không phải bash thì sửa file config tương ứng, ví dụ với zsh thì là ~/.zprofile hoặc ~/.zshrc)

1
2
3
4
5
export ANDROID_HOME=$HOME/Library/Android/sdk
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/emulator
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/tools
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/tools/bin
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/platform-tools

Chạy lệnh source với file config vừa sửa để load vào shell đang chạy, ví dụ:

1
source $HOME/.bash_profile

Nếu bạn dùng Windows

Bước 1: Cài đặt chung

Cài đặt Node bằng cách tải bộ cài tại đây https://nodejs.org/en/ (cài bản LTS) và Java Development Kit bằng cách tải bộ cài tại đây https://www.oracle.com/ae/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html.

Hoặc có thể dùng chocolatey để cài:

1
choco install -y nodejs.install openjdk8

Bước 2: Cài môi trường phát triển cho Android app (trên Windows không chạy được iOS app)

Cài đặt Android StudioAndroid SDK tương tự trên Mac.

Cấu hình biến môi trường:

 1. Mở Windows Control Panel.
 2. Chọn User Accounts, sau đó tiếp tục chọn User Acounts.
 3. Chọn Change my environment variables.
 4. Chọn New… để tạo biến môi trường ANDROID_HOME trỏ vào thư mục cài Android SDK:
  Cấu hình Android Home trên Windows
  Chú ý trên hình có \Users\hramos là đường dẫn mặc định của user hramos, sửa lại cho phù hợp

Thêm platform-tools vào Path:

 1. Mở Windows Control Panel.
 2. Chọn User Accounts, sau đó tiếp tục chọn User Acounts.
 3. Chọn Change my environment variables.
 4. Chọn Path variable.
 5. Chọn Edit.
 6. Chọn New và thêm platform-tools vào danh sách.

Tham khảo: https://reactnative.dev/docs/environment-setup