Thêm mới và bảo mật API trong Kong API Gateway

Kong cung cấp một RESTful Admin API cho phép chúng ta thực hiện việc cấu hình và quản lý các API. Mặc định Admin API sẽ lắng nghe ở cổng 8001 và cổng 8444 cho giao thức https. Chú ý API này chỉ dùng trong nội bộ, không public ra ngoài, vì nó cho phép quản lý toàn bộ hệ thống API gateway của Kong. Để dễ hình dung, bài viết này sẽ hướng dẫn tạo mới các API và bảo mật cơ bản bằng plugins sử dụng Konga (GUI cho Admin API)....

05/03/2018 · 3 phút