Debug bằng console.log theo cách PRO hơn

Khi code các dự án bằng JavaScript (hoặc NodeJS) thì có nhiều tool để debug, nhưng mình vẫn hay debug theo kiểu nông dân đó là dùng console.log. Những ai có cùng sở thích như vậy thì có thể tham khảo bài viết này để có thể log một cách pro hơn Có nhiều loại log ngoài console.log Console là một object, và nó có nhiều phương thức khác nhau. Trong đó ....

20/09/2022 · 4 phút

Tạo 1 REST API phục vụ cho mục đích học tập trong 30 giây

Video demo: https://youtu.be/O6Agt4cLbfo. Dựng Server local Yêu cầu máy tính đã cài và chạy được Git + NodeJS. Các bước thực hiện: Clone repository sau (hoặc fork về nếu muốn quản lý source code, nhớ star để ủng hộ tác giả): https://github.com/robinhuy/fake-rest-api-nodejs.git 1 git clone https://github.com/robinhuy/fake-rest-api-nodejs.git Cài đặt dependencies 1 2 cd fake-rest-api-nodejs npm install Chạy server...

29/10/2019 · 3 phút