Tạo 1 REST API phục vụ cho mục đích học tập trong 30 giây

Video demo: https://youtu.be/O6Agt4cLbfo. Dựng Server local Yêu cầu máy tính đã cài và chạy được Git + NodeJS. Các bước thực hiện: Clone repository sau (hoặc fork về nếu muốn quản lý source code, nhớ star để ủng hộ tác giả): https://github.com/robinhuy/fake-rest-api-nodejs.git 1 git clone https://github.com/robinhuy/fake-rest-api-nodejs.git Cài đặt dependencies 1 2 cd fake-rest-api-nodejs npm install Chạy server...

29/10/2019 · 3 phút