Ref và Reactive trong Vue 3

Trong Vue 3 có hai Reactivity API mà dễ làm newbie gây nhầm lẫn khi sử dụng đó là ref và reactive . Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng 2 API trên, kèm một số so sánh với Vue 2 cho những ai mới chuyển từ Vue 2 lên Vue 3. Ref Ví dụ đơn giản khi thay đổi một reactive state bằng Vue 2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 <script> export default { data() { return { count: 0, }; }, methods: { increaseCount() { this....

04/02/2023 · 5 phút